VelaBox hoạt động ở mấy thị trường?

Hiện tại, dịch vụ của VelaBox hoạt động ở 5 thị trường:

  • Philippines

  • Indonesia

  • Thái Lan

  • Malaysia

  • Cambodia

Last updated