Hướng dẫn tạo Ads trên hệ thống quản lý đơn hàng của VelaBox

Giới thiệu chung: Hệ thống Vela One - Vendor cho phép khách hàng sử dụng Ladipage thu nhận thông tin khách hàng và đồng bộ trực tiếp dữ liệu về Vela One, từ đó tạo ra contact mới gắn với Campaign và Ads tương ứng đã cấu hình từ trước

Bước 1: Trên hệ thống Vela One - Vendor, tạo mới Campaign và Ads

Tạo mới Campaign và xem danh sách Campaign nằm trong menu “Campaign”

Tạo mới Ads và xem danh sách Ads trong tab Ads, mỗi Ads gắn với một Campaign

Bước 2: Trong chi tiết Ads, ấy thông tin Webhook URL để cấu hình trên trang Ladipage

Các trường cần lấy để cấu hình bao gồm

  • App URL

  • App Request Header

Bước 3: Đăng nhập Ladipage và vào phần cấu hình form Data

Truy cập URL: https://accounts.ladiuid.com/signin và điền thông tin đăng nhập

Trong dashboard Ladipage, chọn Tích hợp/ Tài khoản liên kết/ Tạo tài khoản liên kết rồi chọn loại tài khoản liên kết là API

Bước 4: Điền các thông tin cấu hình trong form API của Ladipage

Trong đó

  • API URL: Copy trường tương ứng từ chi tiết Ads

  • API Request Header: Copy trường tương ứng trong chi tiết Ads

  • Các trường cấu hình mặc định của API Vela One: {name, phone, note, address, variant1, variant 2, variant 3}

Sau khi lưu cấu hình, đặt tên cấu hình để dễ quản lý

Bước 5: Gắn form data với landing page cần cấu hình

Trong màn hình thiết kế landing page, chọn thêm mới và lựa chọn “Form”

Trong phần cấu hình form, chọn “Lưu data” và mở màn cấu hình Form

Trong mục Cấu hình Form, lựa chọn Form data vừa kết nối API với Vela One

Bước 6: Sau khi cấu hình tại Ladipage, quay trở lại cấu hình trong chi tiết Ads

  • Xuất bản Landing Page, và copy Landing Page URL

  • Quay lại hệ thống Vela One, vào trong chi tiết Ads, thêm các Landing Page URL vào mục tương ứng.

Lưu ý: Có thể thêm nhiều Landing Page URL tương ứng với các landing page dùng chung một Form Data kết nối API với Vela One

Bước 7 : Add tạo thành công

Kết quả bạn sẽ có :

  • Khi khách hàng điền form data trên Ladipage, dữ liệu sẽ đồng bộ về mục Contact trên hệ thống Vela One. Trong chi tiết Contact, các trường {note, variant1, variant 2, variant 3} sẽ hiển thị trong phần ghi chú của contact

  • Contact sẽ được gắn với Campaign và Ads tương ứng đã kết nối API với Ladipage

Last updated