Tài khoản kết nối - cách để kết nối các tài khoản trên VelaBox

Tại link: https://pos.vela.asia

Tab Tài khoản

  • Tài khoản để quản lý tất cả các tài khoản mua hộ của Vendor trên ứng dụng Vela theo trạng thái còn đang hoạt động hay không.

  • Vendor chủ động add thêm tất cả các tài khoản mua hộ thông qua mục “ Thêm tài khoản” để có thể kiểm soát tốt nhất những tài khoản liên kết mua hàng của mình.

Last updated