Quy trình cập nhập hàng hoàn và update tồn kho

Khi có một đơn hàng bị hoàn trả về kho, quy trình xử lý và tiếp nhận gói hàng hoàn tại kho của Vela như sau:

Tiếp nhận gói hàng trực tiếp tại kho

Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra tình trạng ngoại quan của gói hàng ( Ngoại quan lành lặn,có rách, có dấu hiệu cạy mở, đóng gói trở lại … hay không?)

Bước 2: Kiểm tra các thông tin kèm theo sản phẩm và ký nhận giấy tờ hoàn hàng từ các nhà vận chuyển

Bước 3 : Đưa sản phẩm vào khu vực tập kết, phân loại sản phẩm và đưa về đúng khu vực, sku tương ứng. Sắp xếp vị trí ưu tiên cho sản phẩm để tiếp tục xuất kho trong lượt tiếp theo.

Cập nhật thông tin gói hàng lên các trang quản lý kho ( Pos.Vela hoặc Gobiz.Vela)

Thông tin gói hàng được giao không thành công đã được cập nhật trên trang Gobiz.Vela ở các status khác nhau thể hiện tình trạng gói hàng như: Returning hoặc Delivery Fail..

Hoặc nhân viên kho cũng có thể tìm theo mã đơn hàng đã nhận trong giấy tờ kèm theo gói hàng được hoàn về.

Kiểm tra thông tin chi tiết của gói hàng trên Pos và sản phẩm thực tệ nhận tại kho có đúng hết các thông tin hay không ( số lượng, màu sắc, mã sku, thời gian giao nhận …)

Nếu các thông tin đã đúng hết , nhân viên kho sẽ tiến hành update trạng thái gói hàng đã hoàn về kho thành công.

Trong trường hợp gói hàng hoàn được nhập về kho nhưng trước đó không có thông tin giao không thành công thì nhân viên kho tiến hành tạo đơn hàng mới nhập kho trên Pos.Vela và thực hiện các bước tiếp theo như quy trình đã nói ở trên.

Last updated