Hướng dẫn xem và trích xuất báo cáo tài chính

Bạn đăng nhập theo tài khoản đã đăng ký tại link https://gobiz.myvela.on

Tab Payment Statement

Payment Statement thể hiện báo cáo tài chính chi tiết và đầy đủ nhất cho Vendor .Thông tin thể hiện ở tab chính cho biết Vendor đã tạo bao nhiêu báo cáo tình chính với các khoảng thời gian nào và tình trạng của chúng (status)

Các bước để tra cứu báo cáo tài chính của Vendor như sau:

Bước 1 : Vendor cần tạo một báo cáo tài chính mới ( Create Payment Statement) với các thông tin như sau:

  • Khoảng thời gian cần lấy báo cáo (Period)

  • Đơn vị tiền tệ quy đổi (Currency Unit (Original/ Equivalent)

Bước 2 : Thực hiện xem báo cáo chi tiết

Sau khi đã tạo báo cáo muốn xem, Vendor sẽ thấy ở tab chính xuất hiện thông tin truy vấn vừa tạo được gắn với một mã code nhất định >> Vendor click vào code đó để xem báo cáo chi tiết.

Trong báo cáo chi tiết này, Vela đã liệt kê rất cụ thể về nội dung các khoản chi phí của Vendor cũng như công thức tính của chúng. Vendor có thể lưu lại để theo dõi và so sánh cho các kỳ trích xuất báo cáo tài chính tiếp theo

Last updated